Interpersoonlijke Psychotherapie: therapie bij depressie

Wat is een depressie?

Depressie is een psychische stoornis die vaak voorkomt. Ongeveer twintig procent van de volwassenen krijgt in de loop van het leven een depressie. Depressie gaat gepaard met allerlei veranderingen: je voelt je somber, je denkt negatiever, trekt je meer terug uit sociale contacten en ook de hersenen werken anders dan normaal.

Interpersoonlijke psychotherapie

Depressie Interpersoonlijk

Het is niet bekend wat dè oorzaak van een depressie is. Het feit dat sommige mensen er wel last van krijgen en andere niet heeft deels te maken met een erfelijke aanleg. Daarnaast hebben mensen die in hun jeugd zijn verwaarloosd, mishandeld of zijn verlaten door een ouder een grotere kans op het krijgen van een depressie.

Ten slotte treden depressies zelden zonder aanleiding op. Depressies ontstaan vaak als de relatie met belangrijke personen in je leven ernstig verstoord wordt. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het overlijden van iemand die zeer dichtbij stond, zoals een partner of het verlies van een kind. Ook een conflict met een belangrijk persoon in jouw leven kan aanleiding zijn tot het ontstaan van een depressie. Niet alleen nare gebeurtenissen, maar ook een positieve verandering in het leven kan aanleiding zijn tot het ontstaan van een depressie. Een pensionering, een verhuizing, of de geboorte van een kind bijvoorbeeld. Het gaat dus altijd om een verandering in jouw persoonlijke leven en de relaties die je hebt.

Lees meer over depressie

Interpersoonlijke Psychotherapie (IPT) bij depressie

IPT richt zich bij de behandeling niet op de erfelijke aanleg of op de traumatische ervaringen in de jeugd. In IPT richt je je samen met jouw therapeut op de recente aanleiding die mede tot de depressie heeft geleid. Het is uit onderzoek gebleken dat als je die recente aanleiding weet op te lossen of een manier vindt om ermee om te gaan, dat de depressie opklaart.

IPT is één van de bewezen effectieve behandelingen bij depressie. IPT is een kortdurende behandeling van twaalf tot zestien wekelijkse zittingen. Omdat IPT een kortdurende behandeling is, zullen vaak niet alle problemen waarmee je te maken hebt aan bod kunnen komen. De ervaring leert dat dit ook niet nodig is. Door het meest centraal staande probleem op te lossen, krijg je vaak genoeg energie en mogelijkheden om zelf weer vooruit te kunnen.

IPT gaat uit van de veronderstelling dat mensen andere mensen nodig hebben om zich goed te voelen. De therapie zal zich dus richten op een interpersoonlijk thema. Binnen IPT worden drie mogelijke centrale thema´s onderscheiden:

Rouw

Voor het focus rouw wordt gekozen als de depressie verband houdt met de dood van een belangrijk persoon in jouw omgeving. Als een depressie ontstaat na een overlijden, dan heeft dat vaak te maken met emoties die niet of onvoldoende erkend kunnen worden, of met nog onuitgesproken zaken die met de overledene te maken hebben.
In IPT voor rouw zal je samen met de therapeut stilstaan bij die moeilijke emoties en manieren vinden om deze te uiten in de therapiesessies, maar ook bij mensen die dichtbij je staan.

Interpersoonlijk conflict

Voor het focus conflict wordt gekozen als de depressie verband houdt met een conflict waar je maar niet uitkomt. Dat kan bijvoorbeeld een partner zijn, maar ook een familielid, iemand op het werk of een goede vriend. Hetzij doordat er zaken niet uitgesproken worden of doordat de ruzies telkens op dezelfde manier plaatsvinden. Problemen tussen mensen die tot een depressie leiden zijn vaak lang bestaande conflicten die telkens weer oplaaien rondom kleine incidenten. In IPT bij conflict zal je samen met jouw therapeut zoeken naar manieren om, als dat mogelijk is, constructief in gesprek te gaan. Waarschijnlijk zal je daarbij ook in de sessies oefenen met het uiten van wat jou dwarszit in de vorm van rollenspellen. 

Rolverandering

Van het focus rolverandering wordt gesproken als de depressie te maken heeft met een belangrijke overgang in jouw leven. Neem bijvoorbeeld het voor het eerst uit huis gaan, trouwen, de geboorte van een kind, pensionering, verhuizen en dergelijke zaken.Een dergelijke verandering gaat gepaard met een verstoring of een verlies van belangrijke relaties. Dit kan tot een depressie leiden.In IPT bij rolverandering zal je samen met jouw therapeut stilstaan bij de relaties die door de rolverandering onder druk zijn komen te staan en zoeken naar manieren om opnieuw waardevolle banden op te bouwen, hetzij door oude relaties nieuw leven in te blazen, hetzij door nieuwe relaties op te bouwen.

Een korte behandeling met IPT is vaak voldoende om te herstellen van een depressie.


M.B.J. Blom & K. Jonker. www.iptnederland.nl