Psychiatrisch consult

Een psychiatrisch consult is bedoeld om een oordeel te verkrijgen van een psychiater bij het vermoeden op psychiatrische problematiek.

Diagnose en behandeladvies

Tijdens zo’n consult wordt de toestand van een cliënt beoordeeld, een psychiatrische diagnose gesteld en/of een behandeladvies gegeven. Dit kan ook bij een reeds lopende psychiatrische of psychologische behandeling van een cliënt, bijvoorbeeld als diens behandeling stagneert of wanneer er twijfel bestaat over de diagnose. In dat laatste geval is sprake van een second opinion.

Een psychiatrisch consult bestaat uit een of een aantal gesprekken waarbij op indicatie aanvullend onderzoek, zoals een persoonlijkheidsonderzoek of een neuropsychologisch onderzoek, kan worden verricht. De bevindingen worden in de vorm van een uitgebreid verslag aan zowel verwijzer als cliënt ter hand gesteld en met hen besproken. Een psychiatrisch consult is vooral gestart wanneer de vraagstelling zich richt op diagnostiek of behandel- of verwijsadvies.