Advies van de psychiater

Een psychiatrisch consult is bedoeld om een oordeel te verkrijgen vaneen psychiater bij het vermoeden op psychiatrische problematiek.

Advies en diagnose

Tijdenszo’n consult wordt de toestand van een cliënt beoordeeld, een psychiatrische diagnose gesteld en/of een behandeladvies gegeven. Dit kan ook bij een reeds lopende psychiatrische of psychologische behandeling van een cliënt, bijvoorbeeld als diens behandeling stagneertof wanneer er twijfel bestaat over de diagnose. In dat laatste geval issprake van een second opinion.

Een psychiatrisch consult bestaat uit een of een aantal gesprekken waarbij op indicatie aanvullend onderzoek, zoals een persoonlijkheidsonderzoek of een neuropsychologischonderzoek, kan worden verricht. De bevindingen worden in de vorm van een uitgebreid verslag aan zowel verwijzer als cliënt ter hand gesteld en met hen besproken. Een psychiatrisch consult is vooral gestart wanneer de vraagstelling zich richt op diagnostiek of behandel- of verwijsadvies.