Klachten

Klagen is niet negatief. Zowel voor u als voor Mentaal Beter biedt een klacht mogelijkheden tot verbetering van de zorg. Het is daarom van belang dat uw klacht op de juiste plek terecht komt, serieus wordt behandeld en dat er maatregelen worden genomen ter voorkoming van herhaling.

Een klacht kan onder andere gaan over de gang van zaken bij een intake of beëindiging van de hulpverlening of therapie, over de bejegening door het personeel of over praktische zaken zoals tijden en onkosten. U kunt ook een klacht hebben over het gedrag van uw hulpverlener of over de omgang met uw medische gegevens.

Daarnaast zou Mentaal Beter het zeer waarderen als u, indien u mogelijkheden tot verbetering ziet, deze met ons te delen.

Hoe gaan we als Mentaal Beter om met klachten:

 • Een klacht wordt altijd vertrouwelijk behandeld.
 • Een klacht kan schriftelijk, per mail of via de website worden ingediend door u als cliënt van Mentaal Beter of, wanneer het om een kind gaat, door de ouders en/of vertegenwoordigers. Iemand kan ook namens u een klacht indienen. U moet deze persoon wel machtigen. Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen.

Welke mogelijkheden heb ik om een klacht in te dienen?

Hier onder vindt u de volgende stappen uitgewerkt:

 • Stap 1: U bespreekt de klacht rechtstreeks met de betrokken medewerker. Indien u hier niet uitkomt volgt stap 2.
 • Stap 2. U bespreekt de klacht met de Klachtenfunctionaris (KF), die bemiddelt tussen u en de betrokken medewerker. Stuur uw klacht naar:

Mentaal Beter
t.a.v. Klachtenfunctionaris
’s-Gravelandseweg 76
1217 ET Hilversum
Email: klachtenfunctionaris@mentaalbeter.nl

Indien u niet tot een oplossing kan komen kunt u naar stap 3.

 • Stap 3a: Cliënten ouder dan 18 jaar Volwassen vallen onder de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg). U dient een klacht schriftelijk of per email in bij een onafhankelijke geschillencommissie via de volgende website:
  degeschillencommissiezorg.nl
  Let op: met deze keuze zijn mogelijk kosten gemoeid.
  degeschillencommissiezorg.nl/clienten/kosten/
 • Stap 3b: Cliënten jonger dan 18 jaar Deze vallen onder de Jeugdwet. U dient een klacht schriftelijk of per email in bij de externe klachtencommissie van Mentaal Beter:
 • Mentaal Beter
  t.a.v. De externe klachtencommissie
  ’s-Gravelandseweg 76
  1217 ET Hilversum

Daarnaast zou Mentaal Beter het zeer waarderen als u, indien u mogelijkheden tot verbetering ziet, deze met ons te delen via de website “stuur ons een mail”

Omschrijf uw klacht altijd zo duidelijk mogelijk en vermeld uw eigen naam en adres, evenals de naam van uw behandelaar en het praktijkadres. Voorzie uw klacht van uw handtekening. Zodra u klacht binnen is ontvangt u een ontvangstbevestiging. Daarna zal de klachtenfunctionaris u nader informeren over de behandeling van de klacht.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met:

Klachtenfunctionaris Mentaal Beter
Telefoonnummer: 06 - 121 01 215

Ernstige klachten

Het kan zijn dat u vindt dat er maatregelen genomen moeten worden binnen de beroepsgroep om de kwaliteit van de Geestelijke Gezondheidszorg te verbeteren.
Klik hier voor meer informatie over de beroepsvereniging.

Als u vindt dat uw behandelaar een berisping moet krijgen of - in het uiterste geval - zijn vak niet langer mag uitoefenen, dan kunt u uw klacht indienen bij het Regionaal Tuchtcollege van de overheid.
Klik hier voor meer informatie over het Tuchtcollege.

 

Stuur ons een mail