Cliëntenraad Mentaal Beter

Het doel van de cliëntenraad is behartigen van gemeenschappelijke belangen van cliënten. De cliëntenraad is een onafhankelijk (autonoom) en zelfstandig orgaan. De cliëntenraad stimuleert de participatie, medezeggenschap en belangenbehartiging van (ex-) cliënten opdat cliënten zoveel mogelijk betrokken worden bij de gang van zaken in de eigen zorg en dienstverlening.

Samenstelling van de cliëntenraad

De cliëntenraad bestaat uit minimaal drie en maximaal 7 leden.
Lid van de cliëntenraad van Mentaal Beter kunnen worden:
● vertegenwoordigers;
● personen met een:
○ specifieke deskundigheid;
○ aantoonbare affiniteit met de doelgroep;
○ en die binding willen aangaan met de doelgroep van de instelling.

Naast het evalueren en bijsturen van ons zorgbeleid naar aanleiding van de resultaatmetingen wil Mentaal Beter ook een stap verder gaan. Proactief de zorg verbeteren in directe dialoog met u.
Met uw ervaringen de toekomst en het beleid (in samenspraak) samen met uw inbreng ontwikkelen.

Heeft u interesse in een actieve bijdrage aan verbetering van de Geestelijke Gezondheidszorg in Nederland? Wellicht vindt u het dan interessant om deel te nemen aan onze cliëntenraad.

De onderwerpen

De cliëntenraad behartigt de belangen van de cliënten van Mentaal Beter, praat mee en adviseert de organisatie over de kwaliteit van de zorg en het beleid. De GGZ is in beweging, er zijn kansen om de zorg bij Mentaal Beter te verbeteren én om de waarde van kwalitatief goede psychische behandeling te laten zien.

Een aantal keer per jaar vindt er een bijeenkomst plaats. Tijdens deze bijeenkomsten bespreken de leden aan de hand van een aantal onderwerpen de kwaliteit van de zorgverlening van Mentaal Beter. Hieronder volgt een greep uit de onderwerpen die besproken worden in de cliëntenraad:
- Bejegening door de behandelaar
- Beleid
- E-Health
- Informatievoorziening
- Ketensamenwerking in de regio(‘s)
- Organisatiewijzigingen
- Plannen en bijbehorende begroting
- Resultaat van de behandeling

Uiteraard worden ook onderwerpen besproken die door raadsleden worden ingebracht.

Deelnemen aan de cliëntenraad

Mentaal Beter is continu op zoek naar personen die graag willen deelnemen aan de cliëntenraad. Heeft u interesse? Neemt u dan contact op met Bernardine van Toorn. B.vantoorn@mentaalbeter.nl of 06-52480747.

Profielschets cliëntenraad Mentaal Beter

Algemeen:

Van leden van de cliëntenraad wordt verwacht dat zij:
- geïnteresseerd zijn in de geestelijke gezondheidszorg
- in staat zijn gemeenschappelijke belangen te behartiging van de cliënten van Mentaal Beter
- bereid zijn om een gemiddeld 4 uur per maand te besteden aan de werkzaamheden van de cliëntenraad, zoals vergaderen, het onderhouden van contacten, het voorbereiden van adviezen;
- bereid zijn om scholing te volgen op het gebied van medezeggenschap en ontwikkelingen in de geestelijke gezondheidszorg;

Vaardigheden:

Van leden van de cliëntenraad wordt verwacht dat zij in staat zijn:
- vanuit cliëntenperspectief te denken en te handelen;
- beleidsstukken te lezen en zich hierover een mening te vormen;
- te opereren in teamverband;
- om te kunnen gaan met vertrouwelijke informatie;
- het algemeen cliëntenbelang boven het persoonlijk belang te stellen;
- tactvol en standvastig op te treden.
Daarnaast wordt verwacht dat zij:
- doorzettingsvermogen hebben;
- beschikken over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden;

Eigenschappen:

Om gezamenlijk positief kritisch het beleid van Mentaal Beter van advies te voorzien zijn volgende eigenschappen gewenst:
- een kritische, positieve, open houding hebben;
- een evenwichtige (? moet je dien noemen), doortastende, constructieve werkhouding;
- een flexibele instelling hebben;
- in staat zijn tactvol en standvastig in de rol van clientenraadslid op te treden.

Profielschets cliëntenraad
Mentaal Beter
Interesse in de cliëntenraad?
Klik hier