Lid worden van cliëntenraad Mentaal Beter

Mentaal Beter is op zoek naar leden voor haar cliëntenraad

Mentaal Beter vindt de mening van cliënten belangrijk. Zowel bij het ontwikkelen van beleid als bij het evalueren van onze behandelingen is de inbreng van clienten onmisbaar. De inbreng vanuit het cliëntperspectief levert een positieve bijdrage aan de kwaliteit van de zorg en het verbeteren van de werkprocessen binnen de organisatie. Met de instelling van de cliëntenraad geeft Mentaal Beter invulling aan zijn vierkernwaarden:

 • Persoonlijk
 • Duidelijk
 • Doelgericht
 • Actief samenwerken 

Hoe ziet de Plek van de cliëntenraad bij Mentaal Beter er uit

De cliëntenraad van Mentaal Beter behartigt de gemeenschappelijk belangen van alle cliënten die in zorg zijn bij de organisatie, de achterban. De cliëntenraad voorziet de directie van advies op voor cliënten belangrijke zaken. Hij doet dit op basis van rechten en bevoegdheden als vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstelling (WMCZ).

Wat is de kern van het werk van de cliëntenraad? 

Centraal doel in de belangenbehartiging door de cliëntenraad is behoud en verbetering van de kwaliteit van zorg- en dienstverlening. Het raadswerk kenmerkt zich door volgende aspecten:

 • Bewaakt de kwaliteit van dienstverlening vanuit het perspectief van cliënten;
 • Is spreekbuis voor de cliënten;
 • Bewaakt de rechten van cliënten en behartigt hun gemeenschappelijke belangen;
 • Adviseert gevraagd en ongevraagd aan de directie van Mentaal Beter. 

De cliëntenraad behartigt de algemene (niet de individuele) belangen van cliënten. De raad praat mee en geeft advies aan de organisatie over de kwaliteit van de zorg en het beleid. Juist nu de GGZ erg in beweging is komen er kansen om de zorg verder te verbeteren én de waarde van kwalitatief goede psychische behandeling te laten zien.

Naast formele momenten waarop naar aanleiding van de tevredenheidsmetingen verbeterplannen worden besproken wil Mentaal Beter een stap verder gaan. De cliëntenraad is voor ons een plek om proactief de zorg te verbeteren in directe dialoog met vertegenwoordigers van cliënten. Uw ervaring over het beleid willen wij graag gebruiken om in samenspraak toekomstig beleid te ontwikkelen.

Wie kunnen lid worden van de cliëntenraad? 

Wilt u vanuit uw eigen ervaringen met Mentaal Beter een actieve bijdrage leveren aan verbetering van de zorg door Mentaal Beter, meld u dan aan als lid van de cliëntenraad! Lid van de cliëntenraad kunnen worden:

 • cliënten; 
 • ex-cliënten; 
 • ouders/verzorgers van cliënten; 
 • (wettelijk) vertegenwoordigers van cliënten; 
 • personen met een specifieke deskundigheid en aantoonbare affiniteit met de doelgroep; 
 • zij die in het kader van belangenbehartiging binding willen aangaan met de doelgroep. 

Welke onderwerpen komen aan bod? 

In een per kalenderjaar vastgesteld rooster vindt intern overleg plaats tussen cliëntenraad en directie. In deze bijeenkomsten bespreekt de cliëntenraad aan de hand van eigen agendapunten en onderwerpen die de directie aandraagt de ontwikkelingen in de kwaliteit van de zorgverlening. Beide hebben een gelijkwaardige inbreng in de agenda.

Een globaal overzicht van mogelijke onderwerpen die besproken worden in de cliëntenraad:

 • Mentaal Beter beleid;
 • Jaarverslagen en voortgang in verbeteringen;
 • Begroting;
 • Organisatorische wijzigingen;
 • Geanonimiseerd overzicht van de klachten die Mentaal Beter krijgt en eventuele acties;
 • Resultaten van cliënttevredenheidonderzoek en de verbeterplannen;
 • Resultaatmeting van de behandeling (ROM);
 • Verbetertrajecten in het algemeen. 

Wat vindt Mentaal Beter belangrijk als het gaat om medezeggenschap van cliënten? 

Waardevolle medezeggenschap organiseren vraagt zicht op de gezamenlijke waarden die in die medezeggenschap van belang zijn. In de visie op de cliëntenraad hecht de directie aan de volgende wederzijdse waarden in de samenwerking (in alfabetische volgorde):

 • Betrokkenheid;
 • Creatief zijn;
 • Helicopterview;
 • Humor in de omgang;
 • Interesse in de kwaliteit van de zorg;
 • Meedenken vanuit het cliëntperspectief;
 • Representatief voor de (ex-)cliënten;
 • Respect voor elkaars (formele) positie;
 • Samenwerken vanuit een positief kritische grondhouding. 

Welke faciliteiten levert Mentaal Beter aan de cliëntenraad?  

Voor deelname aan de cliëntenraad ontvangt ieder raadslid een vrijwilligersbijdrage. Deze is vastgelegd in de afspraken die Mentaal Beter maakt met de cliëntenraad.

Wil jij deelnemen aan de cliëntenraad? 

Mentaal Beter is op zoek naar leden voor de cliëntenraad. Bent u cliënt van Mentaal Beter (geweest) of bent u een ouder/verzorger van een cliënt van Mentaal Beter? Wilt u informatie over de raad of wilt u zich aanmelden? Stuur dan een e-mail naar secretariaat@mentaalbeter.nl@mentaalbeter.nl of bel 088- 010 4480 en vraag naar mevrouw S. Klaver.

Meer informatie over de cliëntenraad is hier te vinden.