Onze kwaliteit

Mentaal Beter is een organisatie waarin kwaliteit, professionaliteit en betrokkenheid de basis vormen van de zorgdienstverlening. Wij hebben een heldere visie op kwaliteit. Het kwaliteitssysteem is geëvalueerd door Lloyds Register Quality Assurance en goed gekeurd volgens de normen vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen voor de Zorgsector en vastgelegd in HKZ certificatieschema voor instellingen voor Geestelijke Gezondheidszorg (2009).

Mentaal Beter streeft er dan ook naar de kwaliteit van de dienstverlening continu te verbeteren middels een actief kwaliteitszorgsysteem. Het leveren van hoogwaardige kwaliteit gaat gepaard met het borgen van het proces van dienstverlening. Hiertoe hanteert Mentaal Beter een beheerst kwaliteitssysteem. Het businessplan, kwaliteitshandboek en procedurehandboek zijn de weergave van het bewaakte gedocumenteerde kwaliteitssysteem. Het kwaliteitssysteem zal zich blijven ontwikkelen teneinde de kwaliteit van onze dienstverlening voortdurend te verbeteren. Iedere medewerker is hiervoor verantwoordelijk. Het handboek geeft de op ieder moment geldende wijze van dienstverlening weer zoals wij die aan onze relaties willen en kunnen leveren.

Deskundigheid professionals

Wij kunnen de kwaliteit van onze producten en diensten waarborgen omdat wij uitsluitend met hoogopgeleide professionals werken. Onze professionals staan geregistreerd in de voor hun beroepsgroep van toepassing zijnde registers

Zij werken volgens de richtlijnen van het kwaliteitssysteem en de wettelijke standaarden en protocollen. Bij het bieden van kwaliteitswaarborgen hoort een gedegen opleiding, geborgd binnen enerzijds state of the art theoretisch onderwijs en anderzijds een optimale praktijksituatie. Mentaal Beter wil een kader bieden waarbinnen psychologen hun professionaliteit verder kunnen ontwikkelen. Dit kader wordt geboden door het opleidingsplan, de criteria en desiderata behorende bij de visitatie van de opleidingspraktijken alsmede de samenwerkingsovereenkomst tussen Mentaal Beter en de opleidingspraktijken, waarbij Mentaal Beter garant staat voor de opleidingsplaats. Daarnaast toetsen onze professionals elkaar onderling en worden ze voortdurend bijgeschoold.

Periodiek worden intern toetsingen uitgevoerd. Middels een steekproef wordt getoetst of de kwaliteit voldoet aan de gestelde norm. Daarnaast vinden interne en externe audits plaats. Ook vinden medewerkerstevredenheidsonderzoeken plaats. Routine Outcome Measurement (ROM)en Customer Quality (CQIndex) worden nagenoeg per behandeling gemeten.

Resultatenonderzoek: samen met de cliënt meten we het resultaat van de behandeling

Resultatenonderzoek, kortweg ROM, is een methode om samen met de cliënt de kwaliteit van geleverde zorg inzichtelijk te maken, te evalueren en te verbeteren. In de praktijk wordt ROM toegepast door middel van een vragenlijst, dat tenminste aan het begin en einde van een behandeling wordt afgenomen. ROM meet of de ingezette behandeling het gewenste resultaat oplevert.Mentaal Beter hecht grote waarde aan ROM, omdat wij van mening zijn dat het continu meten van het effect van de behandeling bijdraagt aan het verbeteren van de zorg. Landelijk is Mentaal Beter koploper als het gaat om ROM-metingen.

Certificaat kwaliteitsmanagementsysteem – HKZ-Keurmerk

Mentaal Beter heeft in 2008 het HKZ-Keurmerk gekregen. Een organisatie met een HKZ-Keurmerk:

  • stelt de cliënt centraal 
  • is goed georganiseerd 
  • is voortdurend bezig met optimalisering van het zorgaanbod 
  • presenteert betrouwbare resultaten 
  • voldoet aan de eisen die vanuit de GGZ sector, door financiers, cliënten en de overheid worden gesteld


Mentaal Beter HKZ-Certificaat

Stel hier uw vraag