Psycholoog Winschoten - Psychologenpraktijk Winschoten | Mentaal Beter

Algemeen

Welkom bij Mentaal Beter Winschoten!

Wij bieden diagnostiek en behandeling aan kinderen, jongeren en volwassenen met lichte tot matige psychische problematiek. Daarnaast ondersteunen wij ook de ouders in het behandeltraject. We hanteren een persoonlijke aanpak en bekijken samen met u en uw kind welke behandeling het beste bij uw kind past, zodat wij samen kunnen werken aan een zo optimaal effect van de behandeling. Daarbij hanteren wij een inzichtelijke werkwijze, werken we met evidence-based behandelmethoden en begint de behandeling pas nadat u heeft ingestemd met het behandelplan.Tijdens de behandeling meten wij de vermindering van de klachten van uw kind met behulp van vragenlijsten en bespreken wij de voortgang met u.

Mentaal Beter streeft ernaar om de wachttijd zo kort mogelijk te houden. Omdat er veel vraag is naar onze expertise, kan het voorkomen dat er sprake is van een wachttijd. De intake- en behandelgesprekken vinden in principe plaats bij dezelfde therapeut.

Jeugdhulp

Vanaf 2018 zijn er aantal wijzigingen in het productenaanbod voor Jeugdhulp in de Provincie Groningen (tot 18 jaar) en kan er naar Mentaal Beter Noord voor de volgende producten worden verwezen:

 • Individuele behandeling basis (productcode RIGG 51G01): voor jeugdigen met psychische, ontwikkelings- en of gedragsproblemen, waarbij de inschatting is dat de behandeling een inzet vraagt van 5-12 uur. 
 • Individuele behandeling specialistisch licht (productcode RIGG 52G11): jeugdigen met (een vermoeden van een lichte emotionele, gedrags- en of ontwikkelingsstoornis zoals beschreven in de DSM-5. De behandeling vraagt een inzet tot 25 uur. 
 • Individuele diagnostiek (productcode RIGG 52G06): jeugdigen met een vermoeden van emotionele, gedrags- of ontwikkelingsproblemen of verslavingsproblemen waarbij de achterliggende oorzaak van de problematiek onbekend is en het voor het vervolgtraject noodzakelijk is de oorzaak van de problemen helder in beeld te hebben. De diagnostiek vraagt een inzet van maximaal 10 uur. 
 • Individuele behandeling laagfrequent: jeugdigen met chronische problematiek waarbij sprake is van een laag tot matig risico. Er is veelal behandeling geweest en dit laag frequente ‘vinger aan de polscontact’ is bedoeld om terugval te voorkomen. De duur van het product is één jaar. 

Volwassenen

Voor volwassenen (18+) bieden we basis GGZ; voor lichte tot matige psychische problemen met (een vermoeden van) een DSM-5 stoornis.

In geval van crisis voor cliënten tot 18 jaar die al in behandeling zijn

Mentaal Beter richt zich op cliënten met lichte tot matige psychische problematiek waarbij er geen tot laag risico op crisis is. Als er toch sprake is van een crisis kunt u bellen met 06-20113429. Gebruik dit nummer alleen in échte noodgevallen die niet kunnen wachten tot de volgende dag. Het nummer is doorgeschakeld naar een privénummer en niet bedoeld voor reguliere cliëntcontacten. Mentaal Beter heeft geen aanbod voor cliënten met complexe hulpvragen met een hoog risico op ernstige zelfverwaarlozing, decompensatie, suïcide van de jeugdige of risico’s van huiselijk geweld. Als hier sprake van is zullen wij doorverwijzen naar een andere instantie (zoals Spoed4Jeugd of de huisartsenpost).

In geval van crisis voor cliënten vanaf 18 jaar of cliënten die niet in behandeling zijn bij Mentaal Beter

Als er een crisis ontstaat, dan kan er, afhankelijk van de situatie, contact worden opgenomen met de huisartsenpost of met Veilig Thuis. Op dat moment maken zij een inschatting van de ernst van de situatie en de benodigde hulp.  

Cliëntenfolder voor kinderen en jeugdigen
Cliëntenfolder voor jongvolwassenen 18-24
Cliëntenfolder voor volwassenen 

Zorgaanbod

Kind en Jeugd

Volwassenen

Hiermee behandelen wij de volgende hulpvragen binnen de Basis GGZ


Therapeuten

mevrouw I. HamersmaGZ-psycholoog | Big: 69916558125

Mijn naam is Irene Hamersma, ik ben opgeleid aan de Rijksuniversiteit Groningen (2006) en heb daarna de opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog en EMDR therapeut afgerond. Ik heb brede ervaring als diagnosticus en behandelaar in de gespecialiseerde GGZ, met cliënten met zeer complexe klachten. Ik ben gespecialiseerd in hechtingsproblematiek, chronisch vroegkinderlijke traumatisering, de effecten van kindermishandeling, interactieproblemen en emotieregulatieproblemen. Tevens heb ik veel ervaring met angst- en stemmingsproblemen (depressieve stoornissen).

mevrouw E. de KievitGZ-Psycholoog | Big: 59925113625Mijn naam is Elvera de Kievit en ik werk als Gezondheidszorgpsycholoog bij Mentaal Beter Noord. Ik doe diagnostisch onderzoek en bied behandeling aan kinderen, jongen en hun ouders. Na mijn opleiding psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen (2011) heb ik veel ervaring opgedaan met ontwikkelingsproblematiek, angst- en stemmingsproblemen, gedragsproblemen en trauma gerelateerde problemen. In 2018 heb ik de opleiding tot GZ-psycholoog en de EMDR basiscursus afgerond. In mijn behandelingen vind ik het belangrijk om een goede behandelrelatie aan te gaan en systemisch te werken door ook de omgeving te betrekken. Mijn uitgangspunt tijdens de behandeling is de hulpvraag van de cliënt waarbij we vanuit bewezen effectieve behandelmethoden samen aan de slag gaan. 
mevrouw A. GerritsBasispsycholoog VolwassenenMijn naam is Alinda Gerrits en ik werk als basispsycholoog bij Mentaal Beter Noord. Mijn werkzaamheden bestaan met name uit het begeleiden en behandelen van (jong)volwassenen met angst- en en/of stemmingsproblematiek, wat ik met veel plezier en enthousiasme doe. Ik heb tijdens mijn master Klinische Psychologie (2019) en in de periode daarna, veel kennis en ervaring opgedaan in de behandeling van angst. Deze kennis en ervaring gebruik ik nu om op een effectieve manier de cliënt te begeleiden om de angst te overwinnen. Ik vind het belangrijk om gericht en effectief te werk te gaan, en samen met de cliënt te werken naar het behandeldoel.  
mevrouw L. van DijlBasispsycholoog Kind en JeugdMijn naam is Lotte van Dijl en ik werk met veel enthousiasme als basispsycholoog bij Mentaal Beter Noord. Ik bied diagnostisch onderzoek, begeleiding en behandeling aan kinderen, jongeren en hun ouders. Tijdens mijn studie Psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen (2018) heb ik veel kennis en ervaring opgedaan met ontwikkelingsproblematiek, gedragsproblematiek en angst- en stemmingsproblemen. Ik heb de basisaantekening psychodiagnostiek behaald. In mijn werk als psycholoog streef ik er naar om een zo compleet mogelijk beeld te vormen van het kind. Hierbij werk ik graag systemisch en probeer ik de omgeving waar mogelijk te betrekken. In mijn behandelingen vind ik het belangrijk om een goede therapeutische relatie op te bouwen, zodat het kind zich op zijn gemak voelt. Met behulp van bewezen effectieve behandelmethoden gaan we samen werken aan de gestelde behandeldoelen. 

Leeftijdscategorieën

 • Kinderen (0 tot 12 jaar)
 • Adolescenten (12 tot 22 jaar)
 • Volwassenen
 • Ouderen

Therapievormen

 • Individueel
 • Gezinnen
 • Groepen

Specialismen

 • Geen voorkeur
 • Agressie
 • Angsten/dwang
 • Assertiviteit
 • Depressie
 • Echtscheiding
 • Emotionele problemen
 • Gedragsproblemen
 • Gezinsproblemen
 • Hyperactiviteit
 • Isolement
 • Lichamelijke klachten
 • Machteloosheid
 • Opvoedingsproblemen
 • Passiviteit/lusteloosheid
 • Persoonlijkheidsstoornissen
 • Relatieproblemen
 • Rouw en verlies
 • Spanning
 • Schuldgevoelens
 • Trauma
 • Zingevingsvragen
 • Anders
Psycholoog Winschoten - Psychologenpraktijk Winschoten | Mentaal Beter
Vissersdijk 23
9671 EG WINSCHOTEN
088-010 4480 088-010 4480

Wachttijd van aanmelding tot intake:

Kind en Jeugd: 10 weken
Volwassenen: 10 weken